Normativa urbanística

Normativa Urbanística estatal e autonómica

 • Información urbanística de Galicia [ web ]
 • Lexislación urbanística de carácter xeral [ web ]
 • Lexislación urbanística de carácter sectorial  [ web ]
 • Esquemas e gráficos sobre a lexislación  [ pdf ]

Normativa de Planeamento

 • Normas subsidiarias provinciais de planeamento  [ web ]
 • Planeamento municipal  [ web ]

Ordenanzas

 • Ordenanza da tramitación dos títulos habilitantes de natureza urbanística e das actividades [ web ]

Criterio Interpretativo UZPIS (Pleno do 27/05/2021)

 • Acordo plenario do 27-05-2021  [ pdf ]
 • Informe Servizo Arquitectura  [ pdf ]
 • Informe Servizo Urbanismo  [ pdf ]

Homoxeneización dos niveis de protección do patrimonio catalogado no PEPRI

 • Resolución Dirección Xeral do Patrimonio Cultural do 3-05-2021 [ pdf ]

Documento de apoio para sinatura e dilixenciado dos instrumentos de Planeamento

 • Sinatura e Dilixenciado Dixital dos Instrumentos de Planeamento [ pdf ]
 

+ info

Aprobación definitiva do estudo de detalle para a ordenación de volumes da "parcela T" do parque empresarial As Gándaras, que modifica ao anteriormente aprobado definitivamente polo acordo plenario de data do 3-12-2012
Aprobación definitiva do estudo de detalle para a ordenación de volumes na parcela 12/5 do rueiro 12/5 do Polígono Aceña de Olga, que modifica ao anteriormente aprobado definitivamente polo acordo plenario de data do 10-12-1997
Aprobación definitiva do Plan Parcial do sector de solo urbanizable delimitado S-1.I (Coeses-Cuiña)
Aprobación inicial do estudo de detalle para ordenación de volumes da parcela 12/5 do Polígono Acea de Olga (rúa Alfonso X O Sabio) que modifica o anteriormente aprobado definitivamente por acordo plenario de data do 10-12-1997
Aprobación inicial do estudo de detalle de agregación das parcelas 01 e 02 do rueiro 1513 (antigo Hospital de San Miguel) do PEPRI, na Rinconada do Miño, 32-34
Aprobación Inicial da Modificación Puntual 03 do PXOM Vixente, no ámbito territorial da Ficha L-53 do seu catálogo de protección ("Estación de Ferrocarril") para a Descatalogación do Edificio de Correos
Información Pública Planeamento Urbanístico: Aprobación inicial do Plan Parcial SUD S-1.I (Coeses-Cuiña)