Política de privacidade

O Concello de Lugo, en calidade de responsable do tratamento, facilita información de interese xeral para a cidade e o municipio de Lugo, de maneira especial sobre as actividades oficiais do Concello e a organización municipal, e faio a través dos seus dominios da internet:

  • lugo.gal
  • concellodelugo.gal

O tratamento dos datos de carácter persoal que se recollen a través dos citados sitios web realízase de acordo co disposto no Regulamento (UE) 2016/679,do Parlamento Europeoy do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se deroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos) e á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

A finalidade e a base de lexitimación do tratamento dos seus datos son as indicadas nas cláusulas informativas situadas ao pé dos diferentes formularios de recollida de datos. Para máis información, pode consultar o rexistro de actividades de tratamento na seguinte ligazón: rexistro-actividades-tratamento.pdf

O interesado poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade, oposición e limitación ao tratamento contemplados nos artigos 15 e seguintes do Regulamento Xeral de Protección de Datos, a través de escrito dirixido ao Concello de Lugo, Praza Maior, s/n – Lugo ou ben á dirección de correo electrónica do Delegado de Protección de datos: dpd.lugo@seguridadinformacion.com

Concello de Lugo

CIF P-2702800- J
Praza Maior, 1
27001 LUGO
Telf. 982 297 100
010@lugo.gal