Contacto

LOPD
O tratamento de datos persoais que se recollen a través de lugo.gal e concellodelugo.gal realízase de acordo co disposto polo Regulamento Xeral de Protección de Datos, pola Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e demais normativa aplicable. A finalidade é a resolución de dúbidas ou consultas que os usuarios nos fan chegar a través do formulario de contacto, cuxa base de lexitimación reside no cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos por parte do Concello de Lugo, que actúa como responsable do tratamento. As persoas interesadas poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no seu caso, portabilidade dos datos e dereitos dixitais nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito dirixido ao Concello de Lugo, Praza Maior, 1, 27001 - Lugo. Así mesmo, teñen dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control. Para máis información, consulte nosa Política de privacidade.