Mesa Local de Comercio

Obxectivos

 • Lograr un maior dinamismo e modernización do comercio
 • Erixirse en foro de debate plural e eficaz
 • Espazo consultivo e de coordinación local co obxectivo de consensuar as políticas municipais para a promoción da actividade comercial de Lugo

Funcións

Órgano consultivo do Concello de Lugo nas seguintes materias:

 • Remodelación e reforma de rúas e instalacións de uso comunitario 
 • Mobilidade: aparcadoiros, accesibilidade, plans de tráfico e ordenación urbana; sistema ORA
 • Actuacións en zonas peonís: proxectos de creación, modificación e mellora das rúas e zonas peonís-comerciais
 • Amoblamento urbano, sinalizacións, rotulación comercial, iluminación
 • Formación de empresarias e empresarios e persoal traballador
 • Campañas de promoción, estudos sobre a situación do comercio, plans de dinamización
 • Programas relacionados con novas tecnoloxías e I+D+i
 • Proxectos de reforma de fachadas de comercios
 • Venda ambulante; instalación de terrazas
 • Propoñerlle ao Concello cantas medidas, iniciativas e propostas considere conveniente para o desenvolvemento e mellora do sector

Composición

Presidenta Alcaldesa de Lugo

Vogais

 • Presidente/a da Federación de Comercio
 • Presidente/a da Asociación de Hostaleiros
 • Director/a Xeral de Comercio
 • Concelleiro/a de Economía e Emprego
 • Concelleiro/a de Servizos Xerais
 • Concelleiro/a de Cultura e Turismo
 • Concelleiro/a de Infraestruturas
 • Representantes das asociacións de zonas (cando se tratan asuntos que lles afecten directamente)

Secretario/a

 • Técnico/a municipal