"Neste perfil do contratante aloxado na web municipal están publicadas -para xeral coñecemento- as licitacións anteriores á entrada en vigor da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público (o 9 de maio de 2018). A partir desta data tódalas licitacións municipais publícanse na Plataforma de Contratación do Sector Público.

Páxinas