Mesa de Contratación

A Mesa de Contratación é un órgano independente e obrigatorio, segundo se establece na Lei de Contratos do ano 1995, que se encarga de asistir ao órgano de contratación para as adxudicación dos contratos de obra pública.

A Mesa de Contratación reúnese unha vez que se licita o contrato, ao redor de dous días despois de que se peche o prazo para a presentación de ofertas. A Mesa de Contratación valora as ofertas, estuda a documentación e propón á Xunta de Goberno as adxudicacións.

Composición da Mesa de Contratación

A Mesa de Contratación está presidida polo Xefe do Servizo de Contratación ou persoal que o substitúa.

Forman parte tamén da Mesa de Contratación

  • Titular da Asesoría Xurídica ou persoal que o substitúa
  • Interventor Xeral ou persoal que o substitúa
  • Titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local (Vicesecretario/a) ou persoal que o substitúa
  • Secretario/a Xeral do Pleno

Actúa como Secretario, un Técnico do Servizo de Contratación ou persoal que o substitúa.