Expedientes e obras de Rehabilitación

Servizos en relación á rehabilitación de edificios e vivendas

  • Tramitación e seguimento dos expedientes e obras de Rehabilitación comprendidas nos convenios de colaboración: Concello, IGVS, Ministerio de Fomento.
  • Informes das obras (maiores e menores), infraccións, expedientes de ruína ou estado de conservación das edificacións no ámbeto do PEPRI (Plan Especial de Protección, Rehabilitación e Reforma do recinto amurallado).
  • Informacións e certificacións urbanísticas no mesmo ámbeto en colaboración co Servicio de Licencias, Servicio de Contratación (Fomento) e Servicio de Urbanismo (Xestión ou Disciplina).
  • Actuación de remodelación, reestructuración, baleirados e demolicións parciais nos edificios con uso residencial, suvbencionados ata un máximo do 50% para vivendas destinadas á venda, e un 100% para vivendas destinadas a uso propio ou aluguer.
  • Actuacións nos elementos comúns das edificacións e de mellora e conservación de elementos que fosen requeridos polos seus valores arquitectónicos, históricos e ambientais.
  • Rehabilitación de edificios dunha soa vivenda; axudas reguladas no programa de actuación que corresponda.
  • Actuacións para a adecuación das condicións de habitabilidade das vivendas nos edificios residenciais
  • Actuacións para soluciona-la insolvencia naqueles casos en que se actúe sobre os elementos comúns do edificio ou na adecuación das condicións de habitabilidade das vivendas, que se estiman prioritarias por ter unha característica de urxencia.