EVISLUSA

Logo EVISLUSA

EVISLUSA é unha empresa municipal para desenvolvemento de solo e vivenda. Foi constituída en escritura pública o 18 de novembro de 2003 e comezou a súa andaina en febreiro do 2004. É unha aposta decidida por unha acción pública municipal.

Actividades urbanísticas de interese social:

  • Preparación de solo residencial, terciario, industrial e de equipamento.
  • Remodelación ou reforma de zonas urbanas.
  • Redacción de documentos de planeamento e xestión urbanística.
  • Promoción, construcción e rehabilitación de toda clase de bens inmobles.
  • Xestión e explotación de obras e servicios resultantes da urbanización.
  • Investigación, información, asesoramento e colaboración en estudios e actividades relacionados coa poboación e o urbanismo.

Directorio