Conclusións das VII Xornadas Locais Sobre Violencia de Xénero. Martes 25 de novembro

Mércores, 26 de novembro de 2008
Fonte: 
Gabinete de Prensa

“PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DENDE OS SERVICIOS SOCIAS”

Mª José Castro

Concienciación da sociedade do problema en todalas suas formas.
Condena da sociedade de calque tipo de violencia.
Sensibilizar á sociedade para que tome un papel activo no problema.
Cuestionar, luchar y trasformar as desigualdades.

-     Hai que ter en conta que a VX non é un problema da Muller se non que é para as mulleres, derivado dos condicionantes da cultura patriarcal.
3 tipos de prevención:
Primaria : Información
Á sociedade sobre as causas e efectos de VX
Ás mulleres maltratadas para que tomen conciencia da súa situación.     
Á sociedade.
Ás mulleres extranxeiras sobre a Lei vixente.
Ós homes sobre a Lei na actualidade.
-     Faise a través de campañas informativas, entrevistas, charlas, conferencias,…..
-     É necesario sensibilizar a sociedade (sobre todo á rural), a xuventude e ós homes para romper coa cultura machista, isto levase a cabo mediante:
Educación extraescolar
Reeducación de adultos
Coeducación familiar (igualdade de responsabilidades e conductas entre pais-nais e fillos-fillas)
Secundaria:
Principalmente básase na formación dos profesionais, para que a víctima se sinta acollida.
Terciaria:
Creación e adaptación dos servicios e recursos.
Medidas de acción positivas de cara a mulleres e fillos.
Apoio á autonomía persoal das mulleres.

Hai que proporcionar alternativas reais de futuro para que as mulleres poidan logra-los seus propios proxectos.

“PREVENCIÓN E ATENCIÓN SANITARIA ÁS MULLERES  EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO”

Mª Isabel Graña

-     En España un 15% de mulleres confesan haber sido maltratadas.
-     Existen moitas dificultadeds para detecta-la VX.
O primeiro paso é a formación  dos diferentes profesionais sanitarios sobre a VX.
Nas consultas:
Factores relacionados cás mulleres.-
Medo, vergoña, humillación, culpabilidade; sempre espera que o agresor cambie, non se cree o que pasa, ten desconfianza do persoal sanitario e soe minimiza-la gravidade do asunto
Factores relacionados co persoal.-
Que houbese sufrido o mesmo, que teña unha relación co agresor (soe pasar moito no rural)
Estase a traballar moito no tipo de encuesta, trátase de entrevista-la paciente para que non se sinta incómoda.
*      O obxetivo principal é a  presencia dun familiar para dar apoio a muller e tamén de que o agresor non vaia entre con ela na consulta para que non se sinta coaccionada. 
 -      No rural encontrémonos con mayores dificultades debido a que os recursos son menores, non se soe contar con traballadores sociais e as circunstancias non favorecen a que as victimas recoñezan o problema debido o entorno.
-      Estase a incrementa-lo número de traballadores sociais e tamén intentase nas consultas dos médicos que as víctimas entren soas, xa que en ocasiones sintense coaccionadas polos seus maltratadores
-      Nas consultas estanse a utilizar os partes de danos, dan maior confianza as victimas debido a que os temas xudiciais as veces danlles medo e vótanse atrás a hora de face-las denuncias.
-      Estanse a incrementa-los casos de mutilacións xenitais debido o incremento de mulleres extranxeiras, é algo ó que non se sabe moi ben como reaccionar.
-      Estase a desarrollar unha Guía de Galicia en canto a VX para dar maior cobertura a nivel autonómico.
-      O Plan da Muller do 2007 que nun principio contaba con 32 proxectos reduciuse a 18 xa que moitos de eles solapáronse, sendo así moito máis accesible.

“PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO”

 Mª Elena Beiro Argüelles

Parte principalmente de formar un grupo de traballo, darlle a formación adecuada en canto a VX e contar cos materias adecuados.
A formación é moi importante en canto ó grupo formativo xa que se non e imposible concienciar a xente do problema existente.

As actividades a levar a cabo son moi importantes e neste centro realizan anualmente concursos literarios que teñen como tema a VX, ademáis de realizar actividades conxuntas entre rapaces e rapazas nas que intercambian os roles, algo moi importante para cegar a unha igualdade entre mulleres e homes.

“A nosa obriga como educadores e educadoras é dar a coñece-la Muller de onte, atrevéndonos a educar en igualdade”.

Noticias relacionadas