Os propietarios de edificacións que non cumpran as ordes de execución terán que pagar unha taxa por ocupación da vía pública pola instalación de elementos de protección dos inmobles

Xoves, 23 de maio de 2013
Fonte: 
Gabinete de Prensa

O Goberno local tamén acordou o nomeamento de Marta López como Coordinadora das Áreas de Alcaldía e Servizos Xerais

O Voceiro do Goberno local e Concelleiro de Urbanismo, Luis Álvarez, anunciou hoxe a modificación da Ordenanza sobre Conservación, Rehabilitación e Estado ruinoso das Edificacións para establecer unha taxa que obrigue ós propietarios de inmobles que incumpren ordes de execución ditadas polo Concello a pagar unha taxa por ocupación da vía pública

A Xunta de Goberno Local aprobou esta mañá o proxecto de modificación da Ordenanza consistente na incorporación dunha disposición adicional e unha disposición transitoria.

Segundo explicou Luis Álvarez, a disposición adicional recolle que calquera actuación que precise da ocupación da vía pública como consecuencia do incumprimento do deber de conservación estará suxeita ó abono por parte da propiedade das taxas previstas por ocupación de vía pública.

A liquidación das taxas por ocupación de vía pública, como consecuencia dun incumprimento do deber de conservación executada pola Administración Local, cando non cumpra o ordenado ou cando se ordenase a súa adopción por existir un perigo grave e inminente, farase mensualmente con cargo á propiedade cunha contía mínima de 300 € mensuais.

Igualmente se fará dita liquidación mensual das taxas por ocupación de vía pública cunha contía mínima mensual de 300 € a partir do mes seguinte ó remate do período de ocupación autorizado, mentres persista dita ocupación cando, tendo autorización para a ocupación da vía pública, ésta exceda do período concedido para a mesma.
A disposición transitoria establece que a emisión de copias de Informes de Inspección Técnica (ITES) atópase suxeita, mentres non se aprobe unha taxa específica, á liquidación da taxa contida no artigo 4.II.13 da Ordenanza Fiscal nº 100 que regula a taxa por expedición de documentos administrativos.

Tamén na área de Urbanismo, a Xunta de Goberno aprobou hoxe a declaración de ruína de tres inmobles situados no número 35 da rúa de San Lourenzo, nunha parcela existente na parte posterior da ronda das Fontiñas, números 97-99, e nos números 11-13 da rúa Paradai de Abaixo.

Nos tres casos, ademais de declarar a situación de ruína, ordénase á propiedade presentar, no prazo de tres meses, o correspondente proxecto técnico de demolición do mesmo, coa advertencia de que, no caso de incumprimento, o Concello procederá á súa execución forzosa mediante a execución subsidiaria ou mediante a imposición de multas coercitivas de 300 a 6.000 euros reiterables ata lograr a execución das obras ordenadas.

Nomeamento da Coordinadora de Alcaldía e Servizos Xerais

Outro importante acordo que tomou hoxe a Xunta de Goberno Local foi o nomeamento de Marta López Peña como Coordinadora Xeral das Áreas de Alcaldía, Recursos Humanos e Protección da Comunidade e da de Servizos Xerais e Participación Cidadá, atribuíndolle a xestión e coordinación dos servizos e dependencias seguintes:

Na Área de Alcaldía, Recursos Humanos e Protección da Comunidade os servizos de Protocolo, Gabinete da Alcaldía e Oficina de Prensa e de Persoal, os gabinetes Médico e de Prevención de Riscos Laborais, Conserxería e Notificadores, Taboleiro de Edictos, Policía Local e os seus auxiliares, Negociado de Sancións, Sección de Policía, Tráfico e Transportes, Brigada de Sinalización Viaria, Servizo de Extinción de Incendios e Parque Móbil, Brigada e Parque de Maquinaria adscritos á Zona Rural.

Na Área de Servizos Xerais e Participación Cidadá, Oficina de Información e Atención ó Cidadán-Participación Cidadá, negociados de Consumo e Oficina Municipal de Información ó Consumidor e de Rexistro e Información, así como a Sección de Estatística e Padrón municipal e o Negociado de Cemiterio.

Multimedia

Noticias relacionadas