O Concello de Lugo crea unha nova taxa para gravar ás distribuidoras de enerxía pola ocupación do espazo público

A área de Facenda Local vén de redactar unha Ordenanza coa que regular o aproveitamento do dominio público que estas empresas realizan para transportar enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos.

A norma establece unha cota tributaria e un cadro de tarifas que as compañías deberán devengar, con carácter anual, en réxime de autoliquidación.

Neste intre ultímase tamén a elaboración dun estudo – inventario para coñecer cal é a afectación destes tendidos no municipio. Un traballo que se desenvolve ao abeiro dun convenio asinado coa Deputación e cofinanciado ao 50%.

Venres, 11 de febreiro de 2022
Fonte: 
Gabinete de Prensa
O Concello de Lugo crea unha nova taxa para gravar ás distribuidoras de enerxía pola ocupación do espazo público

Rematou a amnistía fiscal para as grandes distribuidoras de enerxía. A decisión obedece á vontade da alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, de acadar unha equidade tributaria que atenda a criterios de proporcionalidade de acordo a ocupación que estas empresas fan do espazo público para obter beneficios económicos.

Así, a área de Gobernanza, á que pertence Facenda Local, vén de redactar unha nova Ordenanza municipal coa que se regulará a taxa para gravar o aproveitamento especial do dominio público - tanto no solo, como no subsolo e no voo – coa que se determinará o importe da afección que estas compañías ocasionan sobre os bens municipais ou comunais.

“O importe da mesma – segundo explicou a tenente de alcaldesa, Paula Alvarellos – fíxose tomando como referencia o valor que tería no mercado a utilidade derivada deses usos, atendendo a un informe técnico – económico no que xa se contempla a realidade do mercado. De maneira que a cota tributaria será o resultado de aplicar un tipo impositivo á base impoñible na que se ten en conta ese valor directo das instalacións e da súa ocupación”.

Alvarellos Fondo referiu que, co fin de respectar as esixencias do Tribunal Supremo nas sentenzas que motivan esta Ordenanza establecéronse, ao efecto, dous tipos impositivos diferentes en atención da intensidade do uso do dominio público local.

“Por unha banda, aplicarase un tipo do 5% para os aproveitamentos especiais das instalacións tales como caixas de amarre, liñas subterráneas, torres metálicas, apoios, transformadores, depósitos ou outros elementos similares e, pola outra, o 2’5% para o aproveitamento dos restantes elementos tales como liñas aéreas ou cables de transporte de enerxía”, afirmou a concelleira.

Deste xeito, a norma acompañarase dun cadro de tarifas – segundo sexan liñas aéreas ou subterráneas de alta tensión ou destinadas á subministración de gas e hidrocarburos – que as empresas deberán abonar, con carácter anual, en réxime de autoliquidación e que poderá ser verificada pola Administración local para, no seu caso, practicar a liquidación complementaria.

“Precisamente, neste sentido, estase a elaborar un estudo – inventario para coñecer cal é o impacto deste tipo de infraestruturas sobre o municipio e as ocupacións privativas nas que derivan o que permitirá o posterior labor de inspección”, adiantou a edil.

Un traballo que se desenvolve ao abeiro dun Convenio cofinanciado ao 50% pola Deputación xunto a outros 54 Concellos da provincia e que posibilitará a estes municipios exercer a potestade que lles corresponde para fornecerse de recursos tributarios.

En base a esta cooperación, que para a Institución local tivo un custo de 5.891 euros, o ente provincial tramitou un procedemento de contratación conxunto co que se está a abordar a realización do devandito catálogo, poñendo posteriormente a disposición de cada Concello a documentación relativa á súa localidade co fin de que poida tramitar e aprobar a Ordenanza fiscal correspondente.

“O propio estudo, cuxa elaboración se acompasou coa redacción da norma e, toda vez que a nova taxa entre en vigor, serán dúas ferramentas esenciais para a consecución dunha fiscalización máis eficiente e xusta para todo o tecido social, rematando así cunha eiva tributaria que supoñía un agravio comparativo dentro do sector produtivo pero tamén unha perda da potestade recadatoria municipal”, concluíu a tenente de alcaldesa, Paula Alvarellos.

Audio

  • A edil de Gobernanza, Paula Alvarellos, sobre a nova taxa á grandes distribuidoras de enerxía | Descargar mp3

Noticias relacionadas