Lara Méndez dá un paso máis cara a un Lugo sostible cun novo servizo de limpeza e recollida de residuos que duplicará o seu custo anual

A alcaldesa avanzou que se trata dun “fito para o municipio, xa que nos situará na vangarda e converterá Lugo nun referente” cunha adxudicación que substituirá a actual, do ano 1996
 
O prego de condicións aprobarase o día 22 en Xunta de Goberno Local, contrato que suporá un investimento de 134’1 millóns de euros e que terá unha duración de 10 anos improrrogable
 
Renovaranse todos os colectores, ampliaranse como mínimo ata os 4.200, e engádese a recollida selectiva orgánica, de aceites, téxtil e a compostaxe individual e comunitaria
 
O contrato contempla os máximos parámetros de sustentabilidade, aumentando a maquinaria e os vehículos, que deberán ser de gas natural, eléctricos ou híbridos
 
Ademais incorpórase a xestión intelixente, coas pautas fixadas no Smart City durante o pasado mandato
 
Lugo será pioneira ao contar cunha planta de gas, que a adxudicataria executará xunto a outras instalacións nas Gándaras, e que pasarán a ser de patrimonio municipal

Venres, 17 de xullo de 2020
Fonte: 
Gabinete de Prensa
Lara Méndez dá un paso máis cara a un Lugo sostible cun novo servizo de limpeza e recollida de residuos que duplicará o seu custo anual

A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, acompañada do concelleiro de Medio Ambiente, Álvaro Santos, presentou hoxe os pregos de condicións do novo servizo de recollida de residuos urbanos, da limpeza viaria e da xestión do Punto Limpo no municipio, “que renovará na súa totalidade ao actual, que foi licitado en 1996 e que despois de 20 anos xa non pode dar unha resposta adecuada ás necesidades actuais e futuras da nosa cidade”.

A rexedora cualificou o novo servizo como un “novo fito co que avanzamos na segunda transformación dese Lugo verde e amable que temos como obxectivo irrenunciable e que nos situará na vangarda e como un referente en limpeza, pero tamén en parámetros sociais e de sustentabilidade”.

O prego de condicións aprobarase na vindeira  Xunta de Goberno Local. Será unha adxudicación por dez anos improrrogable, que contará cun investimento  de 134’1 millóns de euros, o que a convirte na de maior contía económica do municipio xa que suporá ao redor do 13% de cada orzamento anual. “O incremento deste investimento, que case duplica de xeito anual  ao do contrato anterior, dá conta da magnitude da necesidade que esta cidade tiña de repensar a súa limpeza e a xestión do seus residuos, e suporá, sen ningunha dúbida, un cambio cuantitativo e cualitativo na calidade de vida dos veciños: menos ruídos, menos cheiros, máis limpeza e menos incidencias na acumulación dos desperdicios”, comentou Lara Méndez.

Na elaboración do prego de condicións tivéronse en conta, entre outros criterios, o crecemento do municipio e as súas novas esixencias, pero tamén o seu crecemento na vindeira década, así como as características dos distintos barrios e parroquias, os hábitos de consumo da veciñanza e o modelo de cidade sostible.

A rexedora e o concelleiro citaron algunhas das incorporacións á nova adxudicación, como a optimización da súa xestión a través das novas tecnoloxías, “seguindo as pautas que este Goberno fixou no Lugo Smart City”, segundo indicou Lara Méndez,  así como as máximas esixencias en parámetros medioambientais; ferramentas que permitirán mellorar a separación en orixe e, polo tanto, a porcentaxe de reciclado, evitando o impacto ambiental negativo, como é a recollida de residuos orgánicos; a implantación da compostaxe individual e comunitaria ou a implantación de máis frecuencias nos traballos e maiores equipamentos.

Álvaro Santos aclarou que se vixiará de xeito permanente a calidade do funcionamento das condicións do contrato deste servicio municipal, que funcionará como concesión,  tanto desde o Concello como a través de auditorías externas, “de xeito que a empresa adxudicataria poderá ser penalizada se a prestación é deficitaria”.

A alcaldesa comentou que no novo servizo tamén “se buscará incentivar e involucrar aos propios cidadáns en hábitos responsables que leven a unha diminución nos residuos que xeran, como un paso decidido no noso cambio a un estilo de vida sustentable”.

En canto o contrato estea adxudicado, a previsión é que sexa neste mesmo ano, comezará a funcionar a todos os efectos, aínda que a concesionaria contará cun prazo máximo de 8 meses para a adquisición da nova maquinaria.

LIMPEZA URBANA

Incluirá a execución de todas as operacións precisas para a consecución da mellor limpeza posible dos espazos públicos, beirarrúas, calzadas e zonas peonís, incluídas as manchas no pavimento, as follas ou froitos do arboledo, os residuos voluminosos, así como os excrementos de animais e as herbas que proliferan nos bordos, beirarrúas e escaleiras, ademais das pintadas. Tamén como tarefa ordinaria procederase á limpeza e baleirado de papeleiras.

A empresa deberá presentar un plan de sectorización e zonificación dos 329 quilómetros de extensión do concello e un plan de servizos de acordo cos criterios de eficiencia e eficacia.

Deberá ter unha planificación flexible e que minimice as molestias á veciñanza, tendo en conta a estrutura do municipio, as áreas de alta densidade residencial, industrial, comercial, hostaleira e universitaria, a actividade turística, así como as zonas históricas, escolares, deportivas e de ocio. Ao mesmo tempo deberá ter en conta factores climáticos e os horarios.

Este plan incluirá as distintas modalidades de limpeza (baldeo, barrido e rozas manuais e mecánicas) tendo en conta os mínimos marcados polo Concello, a frecuencia da limpeza, os horarios escollidos, os equipos e produtos a utilizar, as limpezas especiais en actos multitudinarios, as limpezas intensivas en zonas que así o requiran, nas contornas do mercado, na praza de abastos ou nos mercadiños, así como en zonas peonís ou áreas de ocio.

RECOLLIDA DE LIXO

A empresa adxudicataria deberá efectuar a recollida selectiva de residuos domésticos e comerciais xerados dentro do termo municipal, así como o transporte até a Estación de Transferencia correspondente ou recuperador autorizado.

O servizo contempla a totalidade dos residuos, agás os xerados por industrias ou talleres non asimilables a domésticos; os tóxicos, nocivos ou perigosos e vehículos abandonados.

Son os seguintes:

 • Fracción resto de residuos
 • Fracción orgánica (colector marrón)
 • Envases
 • Residuos no casco histórico, cuha contenerización específica
 • Residuos en mercados municipais, ambulantes e mercadiños
 • Residuos voluminosos (mobles e aveños domésticos)
 • Residuos de aparellos eléctricos e electrónicos
 • Cadáveres de animais domésticos que aparezan na vía pública
 • Residuos procedentes dos servizos de limpeza urbana
 • Cascallos procedentes de obras menores domiciliarias
 • Residuos biodegradables de orixe domiciliaria (podas de xardíns, céspede, etc)
 • Fracción de envases lixeiros, con colector e porta a porta
 • Papel cartón, con colector e porta a porta nos comercios
 • Vixilancia e xestión do punto limpo municipal e xestión dun punto limpo móbil
 • Residuos en feiras, festas e eventos
 • Pilas
 • Textil
 • Aceites domésticos
 • Proxecto de compostaxe individual  e comunitaria

Entre as novidades, destaca a implantación da recollida da fracción orgánica, que se fará de luns a sábado, que busca reducir a xeración de residuos nun 20% e que se recicle o 50% do total de refugallos. Para iso, a adxudicataria proporán dous servizos diferentes, unha recollida segregada dos residuos biodegradables de restos alimenticios e de cociña na zona urbana da cidade, e outro de tratamento domiciliario de biorresiduos na zona rural do termo municipal.

O ámbito proposto no proxecto será discrecional para os licitadores, pero deberá contemplar, á súa vez, a recollida e xestión de 400 cubos marróns destinados á recollida de fracción orgánica en grandes produtores. Estas actuacións complementaranse coa instalación e xestión de 1.114 composteiros individuais e  30 composteiros comunitarios.

COLECTORES

A adxudicataria deberá renovar a totalidade dos colectores actuais, case 3.700 en todo o termo municipal e aumentalos ata un mínimo de 4.200, incorporar os necesarios para todos os residuos contemplados no contrato e ampliar a súa capacidade, especialmente na zona rural, polo que se gañará ademais en volume de contenerización dispoñible, evitando que se desborden.

Manteranse os colectores soterrados, que serán acondicionados e mellorados.

No prego recóllese un estudo de dimensionamento do parque de colectores, onde se indica que un dos indicadores de ubicación a seguir deberá ser a distancia entre os mesmos e os portais da veciñanza, que se establece en 150 metros, que é a que se considera adecuada para que o usuario dispoña dun depósito no sitio adecuado.

As fraccións de recollida separada localizaranse nun mesmo punto, porque se reduce así a porcentaxe de impropios que chegan aos colectores. Ademais, contarán cunha imaxe homoxeneizada, máis baixa para que sexa menor o impacto visual, tanto na zona urbana como rural, con preferencia de carga lateral. Tamén se colocarán en zonas accesibles ao cidadán, evitando as distancias elevadas, rúas estreitas ou con xiros complicados.

Haberá colectores accesibles a demanda, que poderán ser accionados co pé ou cunha panca no caso das persoas con diversidade funcional. 

En canto á reparación dos depósitos deteriorados ou á súa substitución, farase nun prazo nunca superior ás 24 horas, e o lavado dos máis utilizados (fracción orgánica e resto) será como mínimo de 12 veces ao ano.

XESTIÓN

A empresa deberá crear unha plataforma de xestión intelixente que permita o control e monitorización do servizo e que terá que integrar o sistema de Lugo Smart City implementado polo Concello neste mandato co fin de controlar os niveis de carga.

Isto implicará unha mellora da eficiencia nas rutas de recollida de residuos ao evitar desprazamentos innecesarios en núcleos urbanos dispersos, ademais de minorar o tempo de carga e descarga e de facilitar o coñecemento de cando os niveis dos depósitos alcanzan o seu punto máximo para ir recoller os residuos antes de que desborden.

PUNTOS LIMPOS

Ademais do actual punto limpo fixo situado no Ceao, incorpórase un punto limpo móbil, que funcionará de luns a sábado con 2 equipos específicos, co fin de favorecer a recollida selectiva dos residuos que habitualmente xa se levan ao punto fixo, pero tamén os de orixe doméstica que, ben por ser reciclables, ou ben por estar considerados tóxicos e perigosos, non deben eliminarse co resto de refugallos.

PARÁMETROS MEDIOAMBIENTAIS

A empresa deberá axustarse aos máis altos parámetros de sustentabilidade, co fin de provocar o menor impacto medioambiental e evitar molestias ao cidadán.

Establécese desta maneira:

 • O emprego de produtos reutilizables, reciclables ou valorizables
 • A redución de emisións de gases contaminantes así como de emisións sonoras
 • A aplicación de tecnoloxías máis eficientes, con menores necesidades de consumo de enerxía
 • A adopción de medidas de mantemento co menor impacto ambiental na redución da cantidade ou mellor xestión dos residuos xerados
 • A utilización de produtos ecolóxicos, con eco-etiqueta ou certificados que garantan o seu respecto polo medio ambiente

Ademais do anterior, é importante considerar a trazabilidade de todos os residuos xestionados polos diferentes servizos, debendo priorizar, na medida do posible, os xestores en función da súa proximidade á orixe do residuo e que, por tanto, proporcionen unhas solucións máis sustentables respecto ao transporte e xestión dos mesmos.

Así mesmo, a empresa, que deberá renovar toda a flota de vehículos e aumentala ata o centenar, terá que adquirir aqueles propulsados por motores de gas natural comprimido, vehículos eléctricos, vehículos híbridos enchufables ou non enchufables, ou un sistema mellorado que cada licitador propoña na súa oferta.

En ningún caso admitiranse camións recolectores, de transporte de residuos e vehículos de limpeza que estean propulsados totalmente con motores diésel, biodiésel ou etanol.

Aumentarase o número de maquinaria e as frecuencias de recollida.

NOVAS INSTALACIÓNS E PLANTA DE GAS

A adxudicataria deberá adscribir ao servizo dependencias adecuadas e suficientes onde albergar as súas oficinas, o material e a maquinaria mentres non constrúa unhas novas instalacións que incluirán, ademais, unha planta de gas onde encherán os seus vehículos e onde, adicionalmente, tamén poderán encher os vehículos municipais.

Para este fin, o Concello cederá unha parcela de propiedade municipal de algo máis de 12.000 metros cadrados en As Gándaras. As edificacións terán que estar en condicións de adecuado funcionamento no prazo máximo de 1 ano desde o inicio da prestación do servizo.

Aínda que esta execución eleva o gasto no contrato de recollida, a nave e a planta de gas pasarán a ser propiedade municipal unha vez finalizado o contrato, polo que se rebaixarán as contías dos futuros contratos e aumentará o patrimonio municipal.

Por outra banda, comprometerase a subrogar ao cadro de persoal actual, que sitúa nos 120 traballadores e traballadoras, e a incrementalo ata os 150.

RELACIÓNS COA CIDADANÍA

O adxudicatario buscará facilitar a comunicación e información á cidadanía de calquera cuestión relacionada co Servizo que redunde nun mellor funcionamento do mesmo.

Para iso disporá de varias canles: liña verde municipal, teléfono de atención ao cidadán, portal web, etc. O servizo de atención telefónica terá entre outros a finalidade de recibir as queixas e suxestións dos veciños, que son os verdadeiros usuarios da prestación, para resolvelas no menor prazo de tempo posible.

AUDIO

 • A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, sobre os pregos da basura | Descargar mp3

Noticias relacionadas