Poxa pública de bens mobles mobles: venda por xestión directa (BOP 20 xullo 2016)