Rexeneración de pavimento na Rúa Mazaira

Orzamento de licitación 98.515,20 €
Orzamento de adxudicación 68.747,67 €
Data de inicio 18 de agosto de 2014
Data de finalización 15 de setembro de 2014

Realizarase a demolición do pavimento existente e a execución dun novo firme mediante unha capa de zahorra artificial e unha capa de rodadura formada por mestura bituminosa en quente. Ademais realizarase a sinalización horizontal necesaria no ámbito de actuación, e a execución dun rebaixe para paso de peóns na intersección coa rúa López Guntín.