Escolas infantís municipais

Que son as escolas infantís municipais?

Son equipamentos diúrnos de carácter educativo e asistencial, que teñen por obxecto o desenvolvemento harmónico e integral dos/das nenos/as, realizando ademais un importante labor de apoio á función educativa da propia familia á vez que facilita o acceso dos pais e nais ao mundo laboral.

Onde están situadas?

O Concello de Lugo conta actualmente con 4 escolas infantís:

 1. Escola infantil municipal Serra de Outes: situada na rúa Serra de Outes s/n.; Tfno: 982.29.73.12
 2. Escola infantil municipal Gregorio Sanz: situada na Avda. Vilaverde s/n.; Tfno: 982.29.74.48
 3. Escola infantil municipal Luis Soto Menor (San Fiz): situada na rúa Fonta da Bica, número 2 (tramo medio da Avda. de Madrid); Tfno: 982.29.74.40
 4. Escola infantil municipal María Wonenburger (Piringalla): situada na Rúa das Fontes, número 29; Tfno: 982.29.74.42

Cal é a capacidade de cada unha das escolas infantís municipais?

 1. Escola infantil municipal Serra de Outes: 61 prazas *
 2. Escola infantil municipal Gregorio Sanz: 61 prazas *
 3. Escola infantil municipal Luis Soto Menor (San Fiz): 61 prazas *
 4. Escola infantil municipal María Wonenburger (Piringalla): 55 prazas *

En cada unha das escolas resérvanse 3 prazas de emerxencia por curso escolar, correspondendo unha praza en cada unidade de repartición.

*Refírese á capacidade máxima das escolas que non ten por que ser coincidente coas prazas vacantes anuais.

O número de nenas e nenos por aula dependendo da idade son:

 • De 0 a 1  máximo de 8 prazas
 • De 1-2 máximo de 13 prazas
 • De 2-3 máximo 20 prazas excepto na EIM María Wonenburger que son 17 prazas

Con cantas unidades de repartición (aulas) conta cada escola infantil municipal actualmente?

Varía en cada curso escolar , no curso 22/23 houbo

 • 1 unidade de 3 meses a 1 ano
 • 1 unidade de 1 a 2 anos
 • 1 ou 2 unidades de 2 a 3 anos (1 nas EIM Gregorio Sanz e Serra de Outes e 2 nas EIM Luís Soto Menor e María Wonenburger)

Que servizos prestan?

Servizo de comedor: comprende a elaboración de menús adaptados tendo en conta as necesidades nutricionais de cada etapa evolutiva das/os nenas/os. Este servizo apoia e elabora os tres tipos de menús de acordo ás necesidades alimenticias dos menores:

 • Biberóns e papillas a base de leite e cereais
 • Elaboración de purés de verduras variadas con carne, peixe ou ovo
 • Purés de froitas variadas con ou sen cereais
 • Elaboración de menús diarios variados: sopas, guisos, fritos e cociñados de carnes, peixes e pastas cunha dieta equilibrada, sen aditivos e adaptada a nenas e nenos que comezan a tomar alimentos sólidos por primeira vez. Serán adaptados asimesmo ás alerxias e intolerancias alimentarias xustificadas

Servizos educativos e asistenciais: as escolas infantís municipais prestan un servizo integral de carácter social e educativo que atende todas as facetas da aprendizaxe, motricidade, control corporal, primeiras manifestacións da comunicación e da linguaxe, pautas elementais de convivencia, relación social e descubrimento do entorno inmediato, realizando un traballo conxunto entre o ámbito escolar, a familia e o entorno físico. O compoñente asistencial está referido á prestación de todos os coidados necesarios como a hixiene, limpeza, o cambio de roupa, manutención e atención á saúde dos menores.

Como se pode solicitar praza?

No mes de marzo publícase no BOP a convocatoria e  ábrese un prazo de presentación de solicitude de praza para o curso escolar vindeiro. As familias poderán recoller os impresos de solicitude nas dependencias da Concellería de Educación, nas escolas municipais, descargalos da páxina web, así como no Servizo de Participación Cidadá.

Podes consultar a convocatoria do curso 23/24 no apartado de +INFO. O prazo comenza ao día seguinte da publicación do BOP e está aberto durante 20 días hábiles. Nesta convocatoria o prazo será do 8 de marzo ao 4 de abril de 2023 ambos os dous incluídos.

Onde teño que presentar a solicitude?

De xeito telemático a través da sede electrónica do Concello, https://www.lugo.gal, buscando no catálogo de procedementos o “J004 Solicitude de praza escola infantil municipal”. Tamén podes presentar a solicitude en calquera rexistro presencial.

Podo solicitar praza para unha nena ou neno nado despois de finalizar o prazo de convocatoria?

Revisaranse e puntuaranse as solicitudes fóra de prazo sempre que o nacemento ou adopción da nena ou do neno teña lugar con posterioridade ao prazo de presentación de solicitudes e ata o 31 de agosto. Nestes casos a solicitude figurará coa puntuación obtida na lista de agarda única para as catro escolas para cubrir vacantes de praza na unidade de idade correspondente.

Podo solicitar praza ao longo de todo o ano?

Sí, pasando a figurar sempre a finais da lista de agarda única.

Canto custa ás familias ter á súa nena ou neno nunha escola infantil municipal?

As Escolas Infantís do Concello de Lugo están adheridas ao programa de gratuidade da Xunta de Galicia polo que se financia a parte educativa. Os prezos que deberán aboar as familias ou persoas usuarias serán os establecidos na Ordenanza fiscal nº 116 aprobada anualmente polo Concello de Lugo, variando en función da renda per cápita mensual familiar. Podes consultala na seguinte ligazón https://concellodelugo.gal/es/ordenanzas-municipales

Que requisitos debe cumprir a nena ou neno para poder solicitarlle praza nas escolas infantís municipais?

 • Que a/o nena/o e a/o solicitante estén empadroadas/os no Concello de Lugo
 • Que teña unha idade mínima de tres meses na data de ingreso
 • Non ter cumpridos os 3 anos de idade o 31 de decembro de cada ano de convocatoria

Non obstante, poderán eximirse do límite de idade dos 3 anos as nenas e os nenos con necesidades específicas de apoio educativo, logo da emisión do ditame, non vinculante, do equipo de orientación específica da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade a petición das familias, ou representantes legais.

Como se adxudican as prazas?

Aplicando o baremo que fai parte das bases que se publican na convocatoria anual no BOP. É importante estar atentos/as ao proceso de publicación das diferentes listaxes.

Aproximadamente no mes de abril/maio sairán as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas e ábrese un prazo de dez días para reclamacións. Posteriormente publícanse as listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas do procedemento.

No mes de maio/xuño publicaranse as listas provisionais de  admitidos/as en cada unha das 4 escolas e a lista de agarda única por orde de baremo. Abrirase un prazo de 10 días para posibles reclamacións e posteriromente sairá a lista definitiva.

Como e cando formalizo a  matrícula?

Unha vez publicadas as listas definitivas de admitidos/as en cada escola deberás formalizar a matrícula na propia escola onde o neno o nena fose admitido/a nun prazo que se establecerá no mes de xuño.

De non formalizar a matrícula no prazo sinalado desestimarase a solicitude que xenerará unha vacante.

Directorio