Rexistro municipal de asociacións

O Concello de Lugo apoia e fomenta o asociacionismo como medida de participación cidadá, tal e como establece o artigo 2 do Regulamento de participación cidadá como un dos principios básicos.

Que é o Rexistro municipal de asociacións?

O Rexistro municipal de asociacións ten por obxecto permitirlle ao Concello coñecer o número de entidades existentes no seu territorio, facilitar as relacións entre estas e o Concello, coñecer os seus fins e a súa representatividade para os efectos de posibilitar o fomento, o asociacionismo e a participación cidadá baixo os criterios de obxectividade, imparcialidade e igualdade.

No Rexistro municipal de asociacións poden inscribirse todas aquelas entidades legalmente constituídas, de funcionamento democrático e sen ánimo de lucro, con domicilio social no concello de Lugo e que desenvolvan as súas actividades neste ámbito xeográfico e as asociacións de ámbito supramunicipal que teñan sede no termo municipal de Lugo e que, polo menos, tres das persoas asociadas estean empadroadas no Concello.Estas entidades clasifícanse para os efectos deste rexistro e da actuación municipal en: asociacións de veciñas e veciños, de carácter social, culturais, educativas, deportivas, de ocio e tempo libre, profesionais e de actividades económicas.

Que documentación hai que presentar?

  • Estatutos da entidade (fotocopia e orixinal para o seu cotexo)
  • DNI das persoas que exercen a presidencia e a secretaría da asociación (fotocopia e orixinal para o seu cotexo)
  • Nº de inscrición no Rexistro xeral de asociacións
  • Datos identificativos das persoas que ocupan cargos directivos
  • Fotocopia do CIF da entidade
  • Programa de actividades do ano en curso
  • Orzamento do ano en curso
  • Certificado do número de socias e socios, asinado pola persoa que exerce a secretaría da asociación e co visto e prace da persoa que exerce a presidencia

No prazo de quince días dende a solicitude de inscrición, salvo que este se interrompa pola necesidade de achegar documentación non incluída inicialmente, o Concello notificaralle á asociación o seu número de inscrición, e considerarase de alta para tódolos efectos.

As asociacións inscritas están obrigadas a notificarlle ó Rexistro Municipal de Asociacións toda modificación dos seus datos dentro do mes seguinte ó que se produzan. Así mesmo, deberán comunicarlle no mes de xaneiro de cada ano o seu orzamento, programa de actividades e número de socios.O incumprimento das devanditas obrigas suporá a apertura do correspondente expediente, que poderá dar lugar á baixa da asociación no rexistro ou á non concesión da subvención solicitada.

Onde se presenta?

A solicitude de inscrición presentarase no Rexistro Xeral do Concello sito na Ronda da Muralla, 197 en horario de luns a venres en horario de 09:00 h a 14:00 h e sábados na Praza Maior, de 10:00 h a 13:00 h. 

Onde se tramita?

Na Oficina de Participación cidadá.

Directorio