Rexistro Xeral

Recaen no Rexistro municipal as seguintes funcións e competencias:

  • Recollida e rexistro de documentos ou escritos dirixidos ao Concello. Os documentos que se presentan en ventanilla procede selar orixinal e copia, rexístrase e devólveselle ao interesado a copia selada co seu correspondente número. Os documentos enviados por outro medio, como fax, correo, ou mensaxeiro, rexístranse ao longo da xornada. Unha vez rexistrados, uns e outros, envíanse ás diferentes dependencias.
  • Rexistro de saída de documentos, que se envíen a Organismos ou persoas particulares.
  • Rexistro de ofertas económicas para a contratación de obras ou servicios. Emisión do correspondente informe sobre números e nome das empresas participantes.
  • Compulsa de documentos que vaian ser presentados ante o Concello.
  • Emisión de informes sobre presentación de posibles alegacións e expedientes durante o prazo de exposición ó público.
  • Información diversa que soliciten tanto cidadáns como outros servicios ou negociados do Concello.

Directorio