Prórroga dos prazos de inicio e finalización determinados nas licenzas ou comunicacións previas

Código: 
263
Presentación: 
Presencial
Descarga

Que documentación hai que presentar?

Documentación xenérica que terá que ser presentada en calquera solicitude:

  • Impreso normalizado de solicitude de licenza.   Modelo 263
  • Identificación dos interesados mediante Documento Nacional de Identidade ou documento identificativo equivalente.
  • Xustificante de pagamento da taxa pola prestación de servizos urbanísticos será facilitado polo negociado de Facenda Local.
  • No caso de actuar en representación, presentarase a acreditación  da mesma.

Documentación adicional para as solicitudes de prorrogas de terminación das obras:

  • Fotografías do estado actual, nas que  se permita identificar o inmoble obxecto de licenza.
  • Descrición das obras realizadas e as que faltan por realizar, con indicación neste caso das unidades de obra con medicións e presupuesto da parte pendente de realizar.
  • Certificación do técnico director de que a obra que falta por executar resulta conforme coa normativa vixente na actualidade.

Directorio