Preguntas frecuentes sobre a Carpeta Cidadá

Que é a Carpeta Cidadá?

A Carpeta Cidadá é un espazo virtual no que se ubican os nosos datos persoais, os nosos datos fiscais, a información sobre as nosas multas e desde o cal poderemos aboar os nosos recibos municipais, descargar certificados ou documentos solicitados electrónicamente, ou acceder á información sobre o estado de tramitación telemática dos nosos expedientes.

Dado o seu carácter confidencial, cómpre realizar unha solicitude expresa para poder ter acceso a ela, existindo dúas opcións a presencial e a telemática.

Quen pode solicitar?

As persoas maiores de idade, que estean inscritas no rexistro de usuario/a habilitado na sede electrónica do Concello de Lugo, poderán solicitar acceso á zona privada da Carpeta Cidadá na que se incorporarán os datos fiscais, información sobre multas, situación dos expedientes tramitados electrónicamente, acceso ás descargas de documentos solicitados, etc.

Como se tramita?

A tramitación pódese realizar de forma presencial ou telemática. Toda a informacion sobre a tramitación, dispoñible na Sede electrónica.

Que documentación hai que achegar para a tramitación presencial?
  • Formulario de solicitude debidamente cumprimentado
  • Documento de identidade en vigor (orixinal e fotocopia) da persoa interesada: DNI, NIE, pasaporte ou traxeta residente, segundo o caso
  • No caso de actuar a través de representante, documento que acredite a representación
Onde se entrega a documentación para a tramitación presencial?

No Rexistro Xeral
Centro de Servizos Municipais
Ronda da Muralla, 197
Horario: luns a venres, de 9:00 a 14:00. Sábados, de 10:00 a 13:00

Que documentación hai que presentar para a tramitación telemática?

A solicitude tamén poderá ser realizada, con certificado dixital, mediante o formulario web correspondente, dispoñible na Sede electrónica.

Cal é o prazo para resolver?

Aproximadamente 2 días hábiles a contar dende o día de entrega da solicitude.

Canto custa?

Tanto o servizo como a tramitación son gratuítos.

Quen tramita?

Servizo de Informática - Concello de Lugo

Cal é a normativa de aplicación?
  • Lei 11/2007, de Acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos
  • Lei 15/99, de 13 de decembro de Protección de Datos de carácter persoal
  • Ordeanza Reguladora da Administración electrónica do Concello de Lugo