Declaración do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana

Código: 
310
Presentación: 
Presencial
Online
Descarga

Ordenanza fiscal número 201

Xuntarase á declaración a seguinte documentación

 • Non se producirá a suxeición ó imposto nas transmisións de terreos respecto dos cales se constate a inexistencia de incremento de valor por diferencia entre os valores dos ditos terreos nas datas de transmisión e adquisición. Para isto, o interesado/a en acreditar a inexistencia de incremento de valor deberá declarar a transmisión, así como achegar os títulos que documenten a transmisión e a ad- quisición (escrituras públicas ou declaracións tributarias).
 • Cuando, a instancia do suxeito/a pasivo, se constate que o importe do incremento de valor é inferior ó importe da base imponible determinada con arreglo ó disposto no art. 107.4 da Lei reguladora das facendas locais, modificado por RD Lei 26/2021, tomarase como base impoñible o importe do dito incremento de valor.
 • Cando o suxeito/a pasivo considere que a transmisión deba declararse non suxeita, o fará constar no impreso de declaración, acompañando calquera medio probatorio que acredite fehacientemente tal extremo.
 • No caso de compravendas, doazóns, cesións, permutas, pactos de mellora ou constitución ou transmi- sión de dereitos reais de goce limitativos do dominio, achegarase a copia simple da escritura que dá lugar á declaración.
 • No caso de herdanzas, achegarase copia do modelo 650 do Imposto sobre sucesións e doazóns pre- sentado por cada herdeiro ou herdeira (anexos relación de bens e de suxeitos pasivos).

Cálculo

A cota do IIVTNU será a menor cota que resulte de:

 1. Plusvalía Objetiva:
 • Valor catastral do solo no IBI correspondente ó ano da transmisión  x  Coeficiente en función do nº de anos (ver tabla)  =  Base impoñible
 • Base impoñible  x  % propiedade transmitida  x  Tipo gravame  =  Cota
 1. Plusvalía Real  (Previa acreditación dos valores de adquisición e transmisión):
 • Valor transmisión – Valor adquisición = Incremento de valor
 • Incremento de valor  x  % valor catastral do solo sobre o valor catastral total no IBI correspondente ó ano da transmisión  =  Base impoñible
 • Base impoñible  x  % propiedade transmitida  x  Tipo gravame = Cota
 • Se o período de xeración do incremento de valor é de menos de 1 ano, o coeficiente multiplícase polos meses de xeración e divídese entre 11

Tipo gravame: (RDLei 26/2021, do 08/11)

 • 28% para períodos de xeración ata 5 anos
 • 27% para máis de 5 anos

Coeficiente a aplicar en función do número de anos

Período

Coeficiente

Menos de 1 ano

0,14

1 ano

0,13

2 anos

0,14

3 anos

0,15

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,09

15 anos

0,10

16 anos

0,13

17 anos

0,17

18 anos

0,23

19 anos

0,29

20 anos ou máis

0,45

 

Bonificacións

Establécese unha bonificación en función do valor catastral do solo na cota do imposto para os descendentes, ascendentes ou cónxuxe do causante aplicable ó inmoble onde estivera empadroado o causante no intre do seu falecemento. A bonificación deberá solicitarse no prazo de 6 meses establecido para a súa presentación.

Valor catastral do solo

Porcentaxe

De 0 a 8.000 €

95%

De 8.000,01 a 16.000 €

50%

De 16.000,01 a 40.000 €

25%

 

Cando o suxeito pasivo considere que a transmisión deba declararse non suxeita, o fará constar no impreso de declaración, acompañando calquera medio probatorio que acredite fehacentemente tal extremo (escrituras públicas, valoracións oficiais, informes periciais ou calquera outro medio de proba previsto na Lei Xeral Tributaria).

Prazos de presentación da declaración

 • Actos inter vivos: 30 días hábiles dende a data da escritura pública ou privada que dá lugar á declaración
 • Actos mortis causa: 6 meses dende a data do falecemento