Cambio de enderezo no Padrón municipal de habitantes

Código: 
507
Presentación: 
Presencial
Descarga

Toda persoa que, estando empadroada no Concello de Lugo, cambie o seu domicilio dentro deste, debe solicitar a actualización do seu enderezo padroal.

Quen o pode solicitar?

A persoa interesada maior de 16 anos ou quen posúa a súa representación legal.

Que documentación hai que presentar?

Documentación xenérica (en fotocopia)

Documento de identidade en vigor da persoa interesada, segundo o caso: 

 • No caso de persoas de nacionalidade española: DNI
 • No caso de persoas estranxeiras comunitarias: número de identificación de estranxeira/o (NIE) e pasaporte ou documento de identidade do seu país
 • No caso de persoas estranxeiras non comunitarias: tarxeta de residencia ou pasaporte
 • No caso de actuar a través de representante legal, documento que acredite a representación (orixinal e fotocopia) e documento de identidade do representante (orixinal).

Documentación específica para alta de persoas menores de 16 anos

 • Libro de familia
 • Documento que acredite a tutela ou garda e custodia no caso de separación ou divorcio
 • Autorización da nai/pai/, titora ou titor, no caso de que a persoa menor se empadroe no domicilio de familiares seus (avoas ou avós ou tías ou tíos)

Documentación relativa ao novo enderezo, segundo sexa o caso

Vivenda ocupada

 • Autorización para residir na vivenda (xunto co DNI ou documento de identidade da persoa autorizante, segundo o caso)

Vivenda en alugamento

 • Contrato de alugamento e último recibo de alugamento se o contrato se formalizou hai máis dun ano
 • Último recibo de subministración de auga(*) 
 • Última factura de subministración de luz

Vivenda en propiedade

 • Recibo do IBI -Imposto de Bens Inmobles- (contribución)(*)  ou escritura pública que acredie que a persoa titular é propietaria efectiva da vivenda
 • Último recibo de subministración de auga(*) 
 • Última factura de subministración de luz

Vivenda en réxime de cesión

 • Autorización para residir na vivenda (xunto co DNI ou documento de identidade da persoa autorizante, segundo o caso)
 • Recibo do IBI -imposto de bens inmobles- (contribución)(*) ou escritura pública que acredite que a persoa titular é a propietaria efectiva da vivenda, ou, de ser o caso, contrato de alugamento, e último recibo de alugamento se o contrato se formalizou hai máis dun ano
 • Último recibo de subministración de auga(*)
 • Última factura de subministración de luz

Pensión, hotel ou establecemento colectivo similar

 • Xustificante de inscrición no rexistro deste

(*) A presentación destes documentos (IBI e auga) é voluntaria, se ben contribúe a axilizar a tramitación do expediente. 

Documentación que deberá presentarse xunto co seu orixinal

 • Documento de identificación de persoas estranxeiras
 • Documento de menores, no caso de que sexan estranxeiros
 • Libro de familia

Onde se presenta? 

No Servizo de Estatística
Centro de Servizos Municipais
Ronda da Muralla, 197
Horario: luns a venres, de 9:00 a 14:00

Cal é o prazo para resolver? 

Aproximadamente unha semana. 

Canto custa? 

Gratuíto. 

Onde se tramita? 

Sección de Estatística – Concello de Lugo.

Directorio