Solicitude 451 - Subvención para o desenvolvemento de programas e actividades que beneficien a xuventude

Código: 
451
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación xeral:

 • Fotocopia do NIF da persoa que actúa como representante.
 • Copia do documento acreditativo da representación que ten a persoa solicitante na entidade ou asociación.
 • Certificación da conta bancaria da asociación.
 • Declaración responsable para os efectos de solicitar (ANEXO IV).
 • Declaración responsable da/o secretaria/o da entidade, co visto e prace da/o presidenta/o da entidade, no que conste a relación de persoas que figuran na xunta directiva, así como as diferentes vogalías ou departamentos dela.
 • Fotocopia do CIF da asociación ou institución que representa.
 • Copia dos estatutos ou documentos acreditativos da personalidade da entidade. Na copia dos estatutos deberá figurar o selo xustificativo da inscrición no rexistro público correspondente.
 • Acreditar a súa inscrición, de ser o caso, no Rexistro de fundacións da Xunta de Galicia, no do Estado ou en ambos os dous.
 • Acreditar a súa inscrición, de ser o caso, no Rexistro de entidades relixiosas da Dirección Xeral de Cooperación Xurídica Internacional e Relacións coas Confesións dependente da Subdirección Xeral de Relacións coas Confesións ou en calquera outro rexistro público que as acredite como tal.
 • Documentación acreditativa das súas normas, fins, obxectivos…

Documentación específica:

 • Cando os obxectivos das subvencións sexan programas de actividades:
  • Memoria do programa de actividades ,relación gastos/ingresos (ANEXOS II).
 • Cando o obxecto da subvención sexan os gastos de mantemento e reparación de infraestrutura e equipamento:
  • Memoria da necesidade do gasto (ANEXO III.

Prazo de presentación:

 • Os prazos de presentación de solicitudes serán de 15 días hábiles, polo que o prazo estará aberto dende o 20/11/20 ata o 11/12/20 inclusive.