Solicitude 451 - Subvención para o desenvolvemento de programas e actividades que beneficien a xuventude

Código: 
451
Presentación: 
Presencial
Descarga

SUBVENCIÓNS ÁS ASOCIACIÓNS XUVENIS E DE RECREACIÓN HISTÓRICA E PERSOAS XURÍDICO-PRIVADAS SEN ÁNIMO DE LUCRO, QUE DESENVOLVEN A SÚA ACTIVIDADE NO EIDO DA XUVENTUDE (ÁREA DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA) E PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS E ACTIVIDADES DE INTERESE XERAL E SECTORIAL, DE DIFUSIÓN, RECUPERACIÓN E RECREACIÓN HISTÓRICA DA CIDADE DE LUGO E PARA O MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E PEQUENAS REPARACIÓNS DAS INFRAESTRUCTURAS NAS QUE SE LEVAN A CABO ESTES PROGRAMAS E ACTIVIDADES - EXERCICIO 2023

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 15 días hábiles a partir do día seguinte da publicación do extracto de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

 • Publicación: Boletín Oficial da Provincia número 222, de data 26 de setembro de 2023.
 • Obxecto e finalidade: Os establecidos no artigo 1 das bases reguladoras.
 • Requisitos: Os establecidos no artigo 2 das bases reguladoras.
 • Documentación a presentar xunto coa solicitude, de acordo cos modelos dos ANEXOS e co establecido nas bases reguladoras: a establecida no artigo 5 das bases reguladoras.
 • Enlace BOP: https://www.deputacionlugo.gal/gl/boletin-oficial-da-provincia-de-lugo

Para solicitar subvención:

 • ANEXO I.- Solicitude de subvención.
 • ANEXO II.- Proxecto de actividade ou programa que se vai desenvolver durante o exercicio económico 2023.
 • ANEXO III: Previsión dos gastos para desenvolver en mantemento, conservación e pequenas reparacións das infraestructuras nas que a entidade desenvolve a súa actuación. exercicio económico 2023.
 • ANEXO IV.-  Declaración responsable.

Para xustificar a subvención:

 • ANEXO VI.- Memoria dos gastos realizados en mantemento, conservación e pequenas reparacións das infraestructuras nas que a entidade desenvolve a súa actuación. exercicio económico 2023.
 • ANEXO VII.- Modelo de declaración responsable para os efectos de xustificar a subvención..
 • Anexos: AVISO IMPORTANTE: Os Anexos en formato editable xúntanse para facilitar o seu cumprimento. EN NINGÚN CASO se poderá modificar o seu formato e/ou contido.