Solicitude de subvención para entidades e asociacións culturais

Código: 
405
Presentación: 
Online
Descarga

Á solicitude xuntarase a seguinte documentación, que se presentará de acordo cos modelos dos ANEXOS:

Documentación xeral:

 • Fotocopia do DNI da persoa que actúa como representante
 • Copia do documento acreditativo da representación que ten a persoa solicitante na entidade ou asociación
 • Certificación da conta bancaria da asociación
 • Declaración responsable para os efectos de solicitar (ANEXO IV)
 • Declaración responsable da/o secretaria/o da entidade, co visto e prace da/o presidenta/o da entidade, no que conste a relación de persoas que figuran na xunta directiva, así como as diferentes vogalías ou departamentos dela
 • Fotocopia do CIF da asociación ou institución que representa
 • Copia dos estatutos ou documentos acreditativos da personalidade da entidade. Na copia dos estatutos deberá figurar o selo xustificativo da inscrición no rexistro público correspondente
 • Acreditar a súa inscrición, de ser o caso, no Rexistro de fundacións da Xunta de Galicia, no do Estado ou en ambos os dous
 • Acreditar a súa inscrición, de ser o caso, no Rexistro de entidades relixiosas da Dirección Xeral de Cooperación Xurídica Internacional e Relacións coas Confesións dependente da Subdirección Xeral de Relacións coas Confesións ou en calquera outro rexistro público que as acredite como tal
 • Documentación acreditativa das súas normas, fins, obxectivos…

Documentación específica:

Cando os obxectivos das subvencións sexan programas de actividades:

 • Memoria do programa de actividades, relación gastos/ingresos (ANEXO II)

Cando o obxecto da subvención sexan os gastos de mantemento e reparación de infraestrutura e equipamento:

 • Memoria da necesidade do gasto (ANEXO III)

Prazo de presentación:

 • Prazo de presentación de instancias: do 28/07/2023 ata o 21/08/2023, ámbolos dous inclusive