Solicitude 831 - Autorización de corta e saca de madeira

Código: 
831
Presentación: 
Presencial
Online
Descarga

Documentos que se anexan:

  • Copia da solicitude de autorización administrativa ou declaración responsable para o aproveitamento madeireiro, presentada ante o órgano forestal competente, de acordo coa Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. Cando sexa o caso, copia das autorizacións sectoriais precisas (organismo de conca, patrimonio cultural, estradas, etc.)
  • Plano catastral indicativo da/s parcelas obxecto do aproveitamento e dos viais a empregar así coma do sentido da circulación nos traballos de saca da madeira e das zonas elixidas para o depósito temporal desta
  • Copia de transferencia bancaria en concepto de fianza en metálico ou orixinal de aval bancario en concepto de garantía
  • Copia da póliza de seguro de responsabilidade civil en vigor
  • Outros