Renovación do posto de venda no mercado de FRIGSA

Código: 
552
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Fotocopia do DOCUMENTO DE IDENTIDADE ou pasaporte se é o caso
  • Dúas fotografías claramente identificativas e actualizadas
  • Xustificación de estar dado de alta como autónoma/o na Seguridade Social
  • Alta e xustificación de estar ao corrente no pago do IAE (Imposto de Actividades Económicas.) se procede
  • Certificado de manipulación de alimentos

Para persoas extranxeiras

  • Fotocopia dos permisos de residencia e traballo por un tempo de duración mínimo ao da autorización solicitada;ou xustificar se se trata de nacionais da UE ( cando o tempo da actividade comercial sexa inferior a 90 días só se acreditará que a súa estancia é legal)