Instalación de terrazas

Código: 
184
Presentación: 
Presencial
Descarga

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR:

Xunto co impreso, debidamente cuberto, deberá achegarse a seguinte documentación:

a) Copia do D.N.I. do interesado. No caso de actuar en representación do titular da actividade ou corresponder a titularidade a unha persoa xurídica, deberá aportarse copia do D.N.I. da persoa representante, da tarxeta C.I.F. da persoa xurídica, e documentación da que se desprenda a lexitimación da persoa representante para actuar como tal.

b) Plano descriptivo da ocupación, no que se aprecie a zona a ocupar coa terraza e con indicación dos metros de lonxitude e ancho que terá a mesma."