Excepcionalidade do cumprimento das condicións de habitabilidade reguladas no Decreto 29/2010 do 4 de marzo

Código: 
255
Presentación: 
Presencial
Descarga

Todos os promotores das actuacións de rehabilitación ou de ampliación de edificios ou vivendas existentes, construídos ao abeiro da normativa de habitabilidade anterior ó Decreto 29/2010, do 4 de marzo, poderán solicitar a través dos concellos a excepción do cumprimento das condicións de habitabilidade nel establecidas, se como consecuencia da configuración física da edificación ou de singulares determinacións do planeamento, resultase imposible o cumprimento íntegro das determinacións destas normas.

Quen o pode solicitar?

A persoa interesada lexitimada.

Que documentación hai que presentar?

  • Solicitude de excepcionalidade do cumprimento das condicións de habitabilidade reguladas no Decreto 29/2010 do 4 de marzo (modelo 255)
  • Anteproxecto ou proxecto básico e de execución elaborado por persoal técnico competente e revisado polo colexio profesional correspondente, que recolla o estado actual da edificación.
  • Memoria elaborada pola persoa autora do proxecto, na que se recolla a relación detallada das determinacións das normas de habitabilidade que se incumpren no proxecto e a xustificación dos motivos que imposibilitan ou aconsellan o seu incumprimento. Deberá indicar de forma expresa os epígrafes e puntos do anexo das NHV-2010 que se pretenden exceptuar

Onde se presenta?

No Rexistro Xeral
Centro de Servizos Municipais
Ronda da Muralla, 197
Horario: luns a venres, de 9:00 a 14:00.

Cando se presenta?

Con anterioridade ou simultaneamente á solicitude de licenza urbanística, comunicación ou declaración responsable. 

Cal é o prazo para resolver?

O procedemento axustarase ás normas xerais da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. O Concello resolverá e notificará no prazo máximo de seis meses sobre a autorización da excepcionalidade á vista do informe elaborado polo técnico municipal competente.

A resolución deberá estar convenientemente motivada e nela deberán indicarse expresamente as condicións das NHV-2010 cuxo cumprimento se exceptúa e aqueloutras para as que, figurando na solicitude achegada, non se considera xustificado autorizar a excepcionalidade ao seu cumprimento. 

Canto custa?

Non sometido a tasas nin imposto

Onde se tramita?

Servizo de Licenzas – Concello de Lugo.

Quen resolve?

O órgano que teña atribuidas as competencias para a resolucións das licenzas urbanísticas.

Directorio