Declaración responsable para explotación de bares, atraccións, postos e outras actividades recreativas de carácter temporal en eventos festivos

Código: 
182
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación

Xunto con este impreso debidamente cuberto, aportarase a seguinte documentación:

0. Acreditación da personalidade da parte interesada (fotocopia do DNI/NIE no caso das persoas físicas e acta de constitución no caso das xurídicas) ou no seu caso, do seu representante e documento que acredite a representación.

1. Seguro de Responsabilidade Civil (copia de póliza + recibo) ou no seu caso certificado da entidade aseguradora.

2. Para todos os postos, atraccións e instalacións que utilicen o xeren enerxía eléctrica.

  • Certificado da Instalación Eléctrica, debidamente delixenciado ante a Consellería de Industria (copia).
  • Declaración de conformidade CE ou documento acreditativo de marcado CE, no caso de máquinas compactas que non requiran Certificado de Instalación Eléctrica (copia).

3. Tarxeta da ITV (copia), cando se trate de instalacións montadas sobre vehículos transformados.

4. En todas as atracciónes tipo A, castelos inflables, e en xeral todas aquelas atraccións con entrada de público a seu interior, ademáis da anterior esixirase a seguinte documentación:

  • Fotografía con suficienteresolución da atracción en montaxe completado.
  • Certificado de Revisión Anual, subscrito por persoa técnica competente (copia).
  • Certificado de Montaxe, emitido pola persoa técnica competente designada pola persona titular da atracción.

PRAZO: Con carácter xerala documentación anterior deberase aportar cunha antelación mínima de quince (15) días ao da data de comenzo de funcionamento da actividade, coa excepción do Certificado de Montaxe que poderá aportarse antes do funcionamento efectivo da instalación (unha copia deberá quedar na instalación).