Comunicación da transmisión do título habilitante (licenza urbanística ou comunicación previa)

Código: 
261
Presentación: 
Presencial
Descarga

Este tramite  permite a transmisión do título habilitante  obtido mediante licenza ou comunicación dos actos de edificación e uso do solo e subsolo.

As licenzas ou comunicacións relativas ás condicións dunha obra, instalación ou servicio serán transmisibles. O novo titular  deberá comunicalo ó concello facendo expresa referencia á licenza  ou comunicación que se transmite.

O cambio de titularidade  realizarase sempre que non se alteren as condicións relativas á normativa de aplicación, nin ás condicións e medidas manifestadas que habilitan para a execución das obras.

Non poderan ser invocados cambios de titularidade para excluir ou diminuir a responsabilidade civil ou penal na que puidesen incorrer os titulares no exercicio da actuación.

Documentación que deberá achegar

  • Formulario de solicitude debidamente cumprimentado
  • Xustificante de pagamento da taxa pola prestación de servizos urbanísticos.
  • Copia da acta de constitución da sociedade ou comunidade de bens, se a houbese.
  • No caso de actuar en representación, achegarase acreditación da mesma.

Onde se presenta

A documentación presentarase no momento de producirse o cambio de titularidade, no Rexistro Xeral. De luns a venres, de 9:00 a 14:00 no Centro de Servizos Municipais, Ronda da Muralla, 197. 

Custe e pagamento do trámite

Taxa segundo Ordenanza fiscal número 103, reguladora da taxa pola prestación de servizos urbanísticos. A taxa debe pagarse previamente á presentación da solicitude e acompañar a esta o xustificante de pagamento.