Subvencións a ONGD para proxectos de sensibilización social

Código: 
908
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación xeral

  • Copia do documento acreditativo da representación que ten a persoa solicitante na entidade ou asociación.
  • Fotocopia do CIF da asociación, fundación ou entidade que representa.
  • Copia completa dos estatutos ou documentos acreditativos da personalidade xurídica da entidade.
  • Acreditación de inscrición no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento.
  • Declaración responsable de non estar inhabilitado/a ou incurso/a en prohibición (ANEXO II).
  • Proxecto subvencionado (ANEXO III).
  • Certificación dos datos bancarios.

Prazo de presentación

  • Prazo de presentación de solictudes do 11.04.2022 ao 03.05.2022 ambolos dous inclusive.