Subvencións para entidades deportivas sen ánimo de lucro para a promoción e o fomento do deporte e actividade física no Concello de Lugo | Ano 2022

Código: 
803
Presentación: 
Presencial
Descarga

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DENDE O 18 DE XULLO AO 8 DE AGOSTO ÁMBOLOS DOUS INCLUSIVE.

Documentación (máis anexos adxuntos)

Á solicitude xuntarase a seguinte documentación, que se presentará de acordo cos modelos dos ANEXOS e de acordo co establecido nas bases reguladoras:

 • Solicitude, segundo o modelo do ANEXO I,  no que se inclúa o compromiso de destinar a subvención que se conceda á execución do proxecto ou actividade solicitada, e a autorización ao Concello para comprobar as diferentes administracións datos tributarios e outras informacións declaradas. O importe total solicitado será o total da actividade máis o evento no seu caso.
 • Fotocopia do NIF/CIF da Entidade.
 • Fotocopia do NIF da persoa que actúa como representante, así como documento acreditativo e actualizado da representación na entidade ou asociación solicitante.
 • Composición da Xunta Directiva actualizada. Se a última constitución se realizou cunha antigüidade superior a un ano, xuntarase á mesma unha certificación do Secretario da Entidade facendo constar que a que se presenta continúa en vigor na actualidade.
 • No caso de subvencións solicitadas para o desenvolvemento de proxecto, actividade ou programa, deberán presentar unha memoria explicativa, cunha relación de gastos e ingresos, obxectivos, interese xeral, etc. segundo o ANEXO II, que poderá vir acompañado do proxecto que se estime máis conveniente co fin de acadar unha mellor avaliación, tendo en conta o disposto no artigo 13.

No caso de solicitar subvención para evento presentarase ademais un proxecto inicial do mesmo no que se indique coa debida claridade a denominación do evento, nivel da competición, datas e lugar de celebración, categoría e idades dos participantes, participación prevista, medios persoais e técnicos a utilizar, e en xeral canta información poida ser necesaria para a descrición e evaluación do evento. O orzamento de gastos e ingresos do evento irán incluídos no orzamento previsto no Anexo II.

 • No caso de subvencións solicitadas para financiar gastos de mantemento, conservación e pequenas reparacións de infraestruturas da asociación ou entidade, deberase xuntar unha memoria, segundo o ANEXO III, no que se indicará o equipamento do local, réxime de posesión ou uso, descrición do gasto e xustificación da súa necesidade, tendo en conta o disposto no artigo 13.

No orzamento previsto de gastos e ingresos a cubrir no Anexo II e/ou III, estarase á natureza das Entidades sen ánimo de lucro presentando un orzamento equilibrado e na partida de ingresos deberá figurar de xeito expreso o importe asumido con fondos propios (mínimo o 10%).

 • O cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social acreditarase mediante a presentación das correspondentes certificacións. A presentación de declaración responsable substituirá á presentación das correspondentes  certificacións no caso de que a contía solicitada Entidade beneficiaria non supere na convocatoria o importe de 3.000 euros.  A sinatura da solicitude comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións de non débedas tributarias co Concello de Lugo.
 • Certificación bancaria actualizada na que figure o número de conta da entidade solicitante.
 • Certificado oficial da federación no que deben figurar os seguintes datos:
 1. Número de licenzas ou deportistas federadas/os, agás licencias de cursos ou similares.
 2. Categoría na que militan os diferentes equipos.
 3. Indicación de equipos femininos e masculinos.
 4. Indicación, de ser o caso, de licencias de persoas discapacitadas.

No caso de poder optar á puntuación establecida no artigo 8 “por número de equipos participantes en Ligas (...)” e/ou “por número de deportistas participantes en Campionatos(...)” deberá aportarse certificado oficial da federación no que deben figurar os seguintes datos:

 • No caso de equipos:
 1. categorías
 2. ámbito
 3. número de equipos
 • No caso de deportistas individuais participantes en Campionatos:
 1. Que os datos que figuran no certificado refírense a unha participación individual (non por equipos ou grupos).
 2. Categoría/especialidade.
 3. Nome do campionato, lugar e data
 4. Ámbito territorial.
 5. Número de participantes da Entidade

Todos os datos deportivos serán referidos á tempada 2022, ou de ser o caso 2021/2022, segundo corresponda.

 • Calquera outro documento que se considere de interese para acadar unha mellor avaliación da solicitude.

A documentación presentada por rexistro levará como nome de arquivo o nome do documento (Anexo I, Anexo II, certificado deudas, certificado licenzas ...) a efectos de facilitar a comprobación da documentación e axilizar a tramitación e cobro da subvención.

So se admitirán documentos en archivo de imagen (jpg o similar) aqueles que a Entidade considere convenientes para completar a documentación, como carteles ou similares.

Os Anexos normalizados que deben presentar as Entidades non serán obxecto de modificación e deberán cumplimentarse en todos os seus apartados agás aqueles que non proceda cumplimentar por non ter relación coa actividade subvencionada. No caso de que polo seu contido non existise espacio suficiente, figurará “ver anexo” e presentarase en documento adxunto.

Cando se trate de subsanar documentación xa presentada como os Anexos, a subsanación farase mediante escrito ou declaración da Entidade, a efectos de non duplicar a documentación inicialmente presentada.

+ info