Subvención para entidades xurídico-privadas sen ánimo de lucro que desenvolven a súa actividade no eido dos servizos sociais para o desenvolvemento de programas e actividades que beneficien a persoas e colectivos en situación de desvantaxe e para o mantemento, conservación e pequenas reparacións das infraestruturas nas que se levan a cabo estes programas e actividades

Código: 
909
Presentación: 
Presencial
Descarga

DOCUMENTACIÓN XERAL:

 • Fotocopia do NIF da persoa que actúa como representante.
 • Copia do documento acreditativo da representación que ten a persoa solicitante na entidade ou asociación.
 • Certificación da conta bancaria da asociación.
 • Declaración responsable para os efectos de solicitar (ANEXO IV).
 • Declaración responsable da/o secretaria/o da entidade, co visto e prace da/o presidenta/o da entidade, no que conste a relación de persoas que figuran na xunta directiva, así como as diferentes vogalías ou departamentos dela.
 • Fotocopia do CIF da asociación ou institución que representa
 • Copia dos estatutos ou documentos acreditativos da personalidade da entidade. Na copia dos estatutos deberá figurar o selo xustificativo da inscrición no rexistro público correspondente.
 • Acreditar a súa inscrición, de ser o caso, no Rexistro de fundacións da Xunta de Galicia, no do Estado ou en ambos os dous.
 • Acreditar a súa inscrición, de ser o caso, no Rexistro de entidades relixiosas da Dirección Xeral de Cooperación Xurídica Internacional e Relacións coas Confesións dependente da Subdirección Xeral de Relacións coas Confesións ou en calquera outro rexistro público que as acredite como tal.

Documentación acreditativa das súas normas, fins, obxectivos…

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA:

Cando os obxectivos das subvencións sexan programas de actividades

 • Memoria do programa de actividades, relación gastos/ingresos (ANEXO II)
 • Cando o obxecto da subvención sexan os gastos de mantemento e reparación de infraestructura e equipamento:
 • Memoria da necesidade do gasto (ANEXO III)

Prazo de presentación de solicitudes:

 • Do 09/10/2023 ó 30/10/2023 ambolos incluidos.

+ info

Solicitude 909 - Subvención para entidades xurídico-privadas sen ánimo de lucro