Subvención para gastos de transporte en taxi adaptado

Código: 
907
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación

 • Fotocopia do DNI/NIE da/do solicitante ou representante legal, e a acreditación da representación de se-lo caso.
 • Fotocopia do Libro de Familia, se é o caso.
 • Certificado de discapacidade expedido polo Equipo de Valoracións e Orientación (EVO) dependente da Consellería de Política Social da Xunta de Galica Ou Resolución do INSS de ter dereito a Incapacidade Permanente (Total, Absoluta ou Grande Invalidez) xunto coa solicitude de ter instado certificado do equipo de valoración e orientación.
 • Informe emitido pola Sección de Cualificacións e Valoración da Discapacidade da imposibilidade de utilización do transporte público colectivo, (só para o suposto de que esta circunstacia non se reflicta na certificación de discapacidade).
 • Certificado de empadroamento agás se autorice expresamente ao Concello de Lugo para a comprobación, de oficio, da circunstacia de estar empadroada/o.
 • Xustificación documental dos recursos económicos:
  • Declaración da Renda e/ou certificacións conforme ao establecido na cláusula quinta parágrafo B6).
 • Declaracións xuradas (ANEXO II).
 • Certificación bancaria do número de conta da persoa beneficiaria aos efectos de realizar o ingreso da subvención a conceder.

Prazo de presentación

 • DO 09/10/2023 ATA Ó 30/10/2023 ÁMBOS OS DOUS INCLUSIVE.

+ info

Solicitude 907 - Subvención para gastos de transporte en taxi adaptado