Solicitude de Subvención para Gastos de Mantemento de Taxis Adaptados destinados ao Transporte Público de Persoas con Mobilidade Reducida. Exercicio 2023

Código: 
913
Presentación: 
Presencial
Online
Descarga

Documentación Xeral a presentar pola persoa solicitante:

  • Copia do DNI/NIE da persoa solicitante ou da persoa representante legal.
  • Copia da licencia de taxista.
  • Copia do CIF da asociación ou entidade solicitante.
  • Xustificación documental da prestación do servizo de taxi adaptado..
  • Declaracións xuradas (ANEXO II)
  • Certificación bancaria para os efectos de ingreso de ser beneficiario/a
  • Calquera outro documento que se considere de interese para acadar unha mellor avaliación da solicitude.

Prazo de presentación de solicitudes:

  • Do 09/10/2023 ó 30/10/2023 ambolos incluidos.

+ info

Solicitude de Subvención para Gastos de Mantemento de Taxis Adaptados destinados ao Transporte Público de Persoas con Mobilidade Reducida. Exercicio 2023