Solicitude de rexistro para o Mercado Tradicional

Código: 
554
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Orixinal e fotocopia ou orixinal compulsado do documento de identidade en vigor da persoa interesada, segundo o caso:
    • No caso de persoas de nacionalidade española: DNI
    • No caso de persoas estranxeiras comunitarias: pasaporte ou documento de identidade de seu país.
    • No caso de persoas estranxeiras non comunitarias: tarxeta de residencia ou pasaporte.
  • No caso de actuar en representación dunha persoa física: autorización da persoa representada a favor da persoa que o representa e DNI de ambas.

Directorio