Solicitude de información sobre clasificación do solo

Código: 
203
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Formulario de solicitude debidamente cumprimentado
  • Predio delimitado no plano de situación da cartografía municipal, por duplicado e asinado con nome e apelidos da persoa solicitante. O plano de situación da cartografía municipal facilítao o Servizo de Topografía, sito na 4ª planta
  • Xustificante de pagamento do Modelo 100 de autoliquidación en concepto de Taxa pola prestación de servizos urbanísticos (consultas urbanísticas), ascendendo a 28,74 €, que se pode facer efectiva en calquera oficina de Novagalicia Banco, Caixa Bank ou BBVA.