Servizo de Xantar no Fogar

Código: 
914
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación para a solicitude

 • Fotocopia do DNI da persoa solicitante ou calquera outro documento oficial acreditativo da súa identificación.
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria.
 • Certificado de empadroamento e de convivencia.
 • Informe médico no que consten aqueles datos relevantes para determinar a súa situación sociosanitaria e as consideracións a ter en conta na prestación deste servizo ( dieta, alerxia a determinados alimentos, incompabilidades, etc...)
 • Certificado de discapacidade, se é o caso, da persoa solicitante e membros da unidade familiar.
 • Resolución da valoración de grao e nivel de dependencia emitida pola Unidade de Valoración da Dependencia e do Plan Individual de Atención, se é o caso.
 • Xustificantes dos ingresos:
  • deberán achegar xustificante de ingresos de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia.
 • Certificado de todos os ingresos procedentes de pensións.
 • Fotocopia da última declaración da renda ou, se non, certificado de Facenda de non estar obrigado/a a declarar, a dita documentación poderá substituírse por unha autorización de consulta ao/a traballador/a social de referencia.
 • Declaración de imposto sobre o patrimonio, de ser o caso.
 • Autorización de cesión de datos ós servizos sociais municipais, autorización expresa da persoa solicitante ou da/o súa/seu representante legal, así como dos membros da unidade de convivencia para o acceso aos datos contidos en ficheiros e obter a información adicional necesaria (a través de medios informáticos ou telemáticos) da propia Administración e doutras administracións públicas co obxecto de tramitar única e exclusivamente o procedemento.

Observacións

Con carácter excepcional e naqueles casos nos que a persoa solicitante non poida dispoñer da documentación acreditativa anteriormente mencionada, achegarase declaración xurada na que se faga constar a carencia absoluta de rendas familiares ou persoais ou contías delas, así como de bens patrimoniais.