Renuncia a licenza urbanística ou desistencia da solicitude en trámite de licenza de obra maior

Código: 
260
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Tanto na presentación física como na telemática a instancia Modelo 260, que corresponde co procedemento Y017.

Como cubrir a instancia / procedemento? 

  1. Deberanse cubrir todos os campos da instancia.
  2. A falta de datos na instancia suporá o desestimento da solicitude se non subsana a falla.
  3. Se solicita a devolución do imposto e da tasa, deberá achegar certificación bancaria da titularidade da conta consignada para efectuar se procede, a devolución mediante transferencia bancaria.