Renovación posto de venda no Mercado de Antigüidades e Coleccionismo

Código: 
553
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar:

  • Fotocopia do DOCUMENTO DE IDENTIDADE ou pasaporte se é o caso.
  • Duas fotografías claramente identificativas e actualizadas.
  • Xustificación de estar dada/o de alta como autónoma/o  na Seguridade Social.
  • Alta e xustificación de estar ao corrente no pago do IAE (Imposto de Actividades Económicas.)no epígrafe correspondente a Antigüidades e Coleccionismo ou asimilable.
  • Atoperse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias co Concello de Lugo e en materia de Seguridade Social vixente, e demáis de aplicación.
  • Seguro de responsabilidade civil.

PARA PERSOAS EXTRANXEIRAS » Fotocopia dos permisos de residencia e traballo por conta propia o por conta allea no caso de membros de sociedades cooperativas.