Limpeza de fachadas

Código: 
655
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

Formulario de solicitude debidamente cumprimentado.

  • Se no edificio para o que se solicita a limpeza non existe constituída comunidade de propietarios:
  1. Autorización por escrito do propietario do inmoble.
  2. A acreditación da propiedade do edificio mediante copia da súa escritura ou documento que acredite a propiedade.
  • Se no edificio para o que se solicita a limpeza existe comunidade de propietarios:
  1. Autorización por escrito do representante da comunidade de propietarios.
  2. A acreditación do seu cargo de representante da comunidade de propietarios mediante a acta da xunta de veciños correspondente, poder ou calquera medio válido en dereito que deixe constancia fidedigna da existencia da representación.

Notas:

  • Xunto con este impreso deberá achegar a documentación acreditativa da propiedade ou representación da comunidade de propietarios e propietarias do edificio.
  • A acreditación do cargo de representante será para comprobar que efectivamente a persoa solicitante representa a tódolos  veciños do inmoble.
  • A autorización do propietario ou representante da comunidade terá por obxecto eximir de toda responsabilidade ao Concello de Lugo e á empresa adxudicataria do servizo de limpeza polos deterioros que puidesen producirse na fachada con motivo da limpeza realizada.