Licenza para a execución de gabias para a acometida ou reparación de servizos, nas vías ou espazos públicos

Código: 
267
Presentación: 
Presencial
Descarga

A realización de gabias para acometida ou reparación de servizos no espacio ou vía pública requerirá previa autorización municipal, salvo que, pola entidade da obra, se necesite a redacción e aprobación dun proxecto de urbanización ou de obras ordinarias.

EN TODO CASO PRESENTARASE A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN

 • Instancia normalizada de solicitude de licencia.   Modelo 253
 • Identificación dos interesados mediante Documento Nacional de Identidade ou documento identificativo equivalente.
 • Autoliquidación  das taxas e impostos relativas ó  orzamento das obras a realizar.
 • Acreditación, se é o caso, da representación cando se actúe en nome doutra persoa física ou xurídica.
 • Memoria e esbozo acoutado das obras, así como calquera outra documentación que  estimen necesaria os servizos técnicos municipais e permita definir a actuación a realizar.
 • Plano de situación da obra referido á cartografía do planeamento municipal. Poderá ser facilitado pola Oficina de Topografía do Servizo Municipal de Enxeñería.
 • Orzamento da actuación.
 • Con carácter previo a súa autorización, presentarase garantía, polo importe das obras de mantemento e reposición dos servizos, na cuantía sinalada polos Servizos técnicos de Enxeñería.
 • Fotografías orixinais en cor da zona de actuación, sinalando o trazado da intervención

XUNTO A DOCUMENTACIÓN XERAL, SE FOSE PRECISO, PRESENTARASE A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN:

 • Cando a intervención requira autorizacións ou informes sectoriais, estos deberán ser incorporados coa solicitude, manifestando que dispón de todos eles.
 • Se fose necesario,  presentarase estudio de seguridade e saúde fronte a terceiros e sinalización vial.
 • Cando a intervención se realice en zona de protección arqueolóxica e esta supoña unha remoción de terras que poidan alterar o subsolo ou sustrato arqueolóxico, o solicitante terase que pór en contacto cos servizos municipais de arqueoloxía, que decidirán sobre a conveniencia ou non, da realización dalgún tipo de intervención arqueolóxica  e a natureza da mesma.