Licenza para a execución de gabias para a acometida ou reparación de servizos, nas vías ou espazos públicos

Código: 
267
Presentación: 
Presencial
Descarga

Que documentación hai que presentar?

 • Na presentación física a instancia Modelo 267 e na presentación telemática cumplimentar o procedemento Y015.
 • Xustificante de pagamento dos tributos municipais. Para realizar a correspondente autoliquidación dos tributos deberá poñerse en contacto co Servizo de Facenda Local do Concello, presencialmente ou a través do correo electrónico tasasobras@lugo.gal.
 • Acreditación, se é o caso, da representación cando se actúe en nome doutra persoa física ou xurídica.
 •  Memoria e esbozo acoutado das obras, así como calquera outra documentación que estimen necesaria os servizos técnicos municipais e permita definir a actuación a realizar.
 • Plano de situación da obra referido á cartografía do planeamento municipal. Poderá ser solicitado á Oficina de Topografía do Servizo Municipal de Enxeñería, indicando a referencia catastral do ben afectado, presencialmente ou na dirección de correo electrónico planosdesituacion@lugo.gal.
 • Orzamento de execución material da actuación.
 • Con carácter previo a súa autorización, presentarase garantía na cuantía sinalada polos Servizos técnicos de Enxeñería, para responder da correcta execución das obras de mantemento e reposición dos servizos.
 • Fotografías en cor da zona de actuación, sinalando o trazado da intervención.
 • No caso de que a intervención se refira aos servizos de auga e saneamento, deberá incorporarse a autorización municipal da acometida, se fose preciso.
 • Cando a intervención requira autorizacións ou informes sectoriais, estos deberán ser incorporados coa solicitude, manifestando que dispón de todos eles.
 • Se fose necesario, presentarase estudo de seguridade e saúde fronte a terceiros e sinalización vial.

Como cubrir a instancia/procedemento?

 1. Se o interesado neste procedemento é persoa xurídica está obrigada a iniciar o procedemento electrónico Y015, a través da sede electrónica do Concello, cubrindo todos os campos (artigo 16.8 da Lei 39/2015, de 1 de outubro).
 2. Deberanse cubrir todos os campos da instancia e aportar a documentación que se requira segundo o caso.
 3. A falta de datos na instancia ou da preceptiva documentación, suporá o desestimento da solicitude se non subsana a falla.
 4. Con carácter previo o outorgamento da autorización constituirase garantía en cuantía suficiente para asegurar a correcta reposición do firme e execución de obras, podendo ser realizada mediante aval ou depósito.
 5. A realización de gabias para acometida ou reparación de servizos no espacio ou vía pública requerirá previa autorización municipal, salvo que, pola entidade da obra, se necesite a redacción e aprobación dun proxecto de urbanización ou de obras ordinarias.
 6. Cando a intervención se realice en zona de protección arqueolóxica e esta supoña unha remoción de terras que poidan alterar o subsolo ou sustrato arqueolóxico, o Servizo Municipal de Arqueoloxía decidirá sobre a conveniencia ou non, da realización dalgún tipo de intervención arqueolóxica e a natureza da mesma. para obter información ó respecto, o interesado/a poderá porse en contacto co Servizo de Arqueoloxía.