Inscrición no Rexistro Municipal de Asociacións

Código: 
521
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

Documentación xenérica

  • Estatutos da entidade (fotocopia e orixinal para o seu cotexo).
  • DNI das persoas que exercen a presidencia e a secretaría da asociación (fotocopia e orixinal para o seu cotexo).
  • Nº de inscrición no Rexistro xeral de asociacións.
  • Datos identificativos das persoas que ocupan  cargos directivos.
  • Fotocopia do CIF da entidade.
  • Programa de actividades do ano en curso.
  • Orzamento do ano en curso.
  • Certificado do número de socias e socios, asinado pola persoa que exerce a secretaría da asociación e co visto e prace da persoa que exerce a presidencia.

Documentación a maiores para entidades de ámbito supranacional

  • Declaración xurada, segundo modelo anexo á solicitude.