Informe de arraigamento social

Código: 
910
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

 • Formulario de solicitude debidamente cumprimentado
 • Fotocopia compulsada do documento acreditativo da identidade da persoa solicitante (pasaporte)
 • Fotocopia da tarxeta de asistencia sanitaria
 • Fotocopia do documento acreditativo do inicio do procedemento ante a Subdelegación do Goberno - Estranxeiría para o cal se solicita o informe
 • Fotocopia do contrato de alugamento da vivenda e ultimo recibo de pagamento deste, de ser o caso
 • Fotocopia do contrato de traballo ou acreditación de posuír medios económicos suficientes
 • Certificado de empadroamento nos diferentes concellos nos que teña residido a persoa solicitante, de ser o caso
 • Certificación bancaria, de ser o caso
 • Xustificantes acreditativos de ter participado e/ou participar en accións formativas, en entidades de iniciativa social, actividades no seo da comunidade, etc., de ser o caso
 • Certificado de escolarización e asistencia regular a escola das e dos menores de idade, de ser o caso
 • Calquera outro documento que estime oportuno incorporar ao expediente para acreditar o arraigamento