Enderezo fiscal

Código: 
371
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Formulario de solicitude debidamente cumprimentado
  • Fotocopia do documento de identidade en vigor da persoa interesada (DNI, pasaporte ou tarxeta de residente, segundo o caso)
  • No caso de persoas xurídicas, Documento de Identidade da persoa representante legal e poder notarial que reflicta a capacidade legal desta persoa para actuar en nome da persoa xurídica que representa
  • No caso de actuar en representación dunha persoa física, autorización da persoa representada a favor da persoa que o representa e Documento de Identidade de ambas as dúas
  • No caso de tratarse dunha comunidade de propietarias/os, acta onde figure que a persoa solicitante exerce a presidencia ou secretaría desta comunidade na actualidade, xunto co seu Documento de Identidade e CIF da comunidade

Directorio