Devolución de garantía

Código: 
264
Presentación: 
Presencial
Descarga

Sempre que estean cumpridas, total e satisfactoriamente as obrigas garantidas,  solicitarase a devolución ou cancelación das garantías que se constituiron nos  títulos habilitantes de natureza urbanística, para a edificación e urbanización simultánea necesaria para que os terreos alcancen  a condición de soar, como as que teñen por obxecto responder os posibles gastos de reconstrución ou reparación da vía pública.

Cando se poden solicitar ?

Una vez  trascorrido un ano dende a finalización ou a recepción da obra, ou dende a concesión de licenza de primeira ocupación

Quen pode solicitar?

A persoa que teña constituída a garantía, ou quen o reprersente sempre que teña acreditada a representación.

Qué documentación hai que presentar?

  • Solicitude xeral. Modelo 264
  • No caso de que a garantía fose un depósito: certificación bancaria do IBAN (código internacional de conta bancaria)
  • No caso de actuar en representación, achegará acreditación da mesma.

Onde se presenta?

No Rexistro Xeral.

Centro de Servizos municipais Ronda Muralla, 197

Horario: luns a venres, de 9:00 a 14:00.

Cando se presenta?

Transcorrido un ano dende a recepción da obra.

Prazo para resolver?

Tres meses, contados dende a presentación da solicitude coa documentación completa.

Canto custa?

  • Gratuíto.

Onde se tramita?

Servizo de Licenzas – Concello de Lugo.

Directorio