Cambio de enderezo no Padrón municipal de habitantes dunha persoa menor de idade

Código: 
508
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Formulario de solicitude debidamente cumprimentado
  • Orixinal e copia do documento de identidade en vigor da nai, pai ou titor/a legal da persoa menor de idade: DNI, NIE, pasaporte ou tarxeta residencia, segundo o caso
  • Fotocopia do documento de identidade da persoa coa que se inscribe a/o menor, segundo o anterior
  • No caso de actuar a través de representante legal, fotocopia do documento que acredite a representación e documento de identidade do representante
  • Orixinal e copia do Libro de familia
  • Documento que acredite a tutela ou garda e custodia no caso de separación ou divorcio
  • Declaración responsable que se xunta dos proxenitores da persoa menor de idade
  • Orixinal e copia do documento de menores, no caso de que sexan estranxeiras/os

Onde se presenta? 

No Servizo de Estatística
Centro de Servizos Municipais
Ronda da Muralla, 197
Horario: luns a venres, de 9:00 a 14:00

Cal é o prazo para resolver? 

Aproximadamente unha semana. 

Canto custa? 

Gratuíto. 

Onde se tramita? 

Sección de Estatística – Concello de Lugo.

Directorio