Bonificación para transporte urbano

Código: 
191
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

A) TARXETA CIDADÁ CON TARIFA ORDINARIA (VIXENCIA INDEFINIDA):

1.- Documento de identidade en vigor da persoa interesada segundo o caso:

a)       Persoas de nacionalidade española: DNI
b)       Persoas extranxeiras comunitarias: Pasaporte ou documento de identidade do seu  país.
c)       Persoas extranxeiras non comunitarias: Tarxeta de residencia ou pasaporte.
d)       No caso de actuar a través de representante legal: Documento que acredite a representación, e documento de identidade do representate e do representado (ANEXO I).
e)       No caso de menores de 18 anos Libro de familia,, así como documento de identidade do titor legal.

2.- Xustificante de aboamento da taxa por expidición de documento administrativo (modelo 101).

B)  TARXETA CIDADÁ CON TARIFA REDUCIDA, ademáis da documentación anterior, a especificada no ANEXO II

C) RENOVACIÓN DA TARIFA: XUNTO COA DOCUMENTACIÓN DO ANEXO II DEBERÁ ACOMPAÑAR A TARXETA (Non é preciso neste caso o aboamento de taxa)