Bonificación do imposto sobre bens inmobles (IBI) por obra nova ou rehabilitación equiparable a esta

Código: 
303
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar con esta solicitude

  • Fotocopia  da licenza municipal de obras.
  • Fotocopia do último recibo do imposto sobre actividades económicas, no caso de tributar por el, ou, se é o caso, fotocopia da declaración censual do imposto anterior ou acreditación, por calquera medio admisible en dereito, de que se trata dunha empresa de urbanización, construcción ou promoción inmobiliaria.
  • Fotocopia  do último  recibo  do  imposto  sobre  bens  inmobles  ou  declaración  de alteración de bens no caso de que o recibo figurase a  nome doutra persoa propietaria.
  • Balance de situación pechado a 31 de decembro do ano anterior para acreditar que o inmoble non figura entre os bens do inmobilizado.