Bonificación do imposto sobre bens inmobles (IBI) por familia numerosa