Bonificación do 50% /75% na cota do imposto sobre vehículos de tracción mecánica por incorporar motor híbrido, eléctrico e/ou emisións nulas

Código: 
305
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Permiso de circulación do vehículo
  • Ficha técnica

Observacións

  • Esta bonificación producirá efectos no ano da primeira matriculación e nos dous anos seguintes. No caso de que a solicitude se presente con posterioridade ao ano da alta, a bonificación non terá efectos para as cotas devindicadas con anterioridade.
  • Non procederá a concesión desta bonificación no caso de que a persoa titular do vehículo beneficiado non estea ao corrente de pagamento  deste imposto por calquera vehículo ao seu nome.